Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti XXX, se sídlem XXX, IČO XXX, e-mail: info@it-pohotovost.cz, telefonní číslo: XXX (Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7) dále jen „My” nebo „Prodávající”, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://www.it-pohotovost.cz/.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách o ochraně osobních údajů, která naleznete zde https://www.it-pohotovost.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.


I. Některé definice 

  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Služby;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení či dodání objednané Služby;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb s Námi;
  • Služby jsou vše, co můžete nakoupit na e-shopu a jejich rozsah je přesně definován v popisu konkrétní Služby;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaných Služeb a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
    

  II. Obecná ustanovení a poučení

  • Koupě Služby je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.
  • Při nákupu Služeb je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Služeb budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
  • Veškeré Služby dodáváme v dobré víře a v co nejvyšší kvalitě dle našich subjektivních schopností, dovedností a znalostí.

  III. Uzavření smlouvy

  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   • Informace o objednávané Službě (na e-shopu označujete Službu a její specifické parametry, o jejíž objednávku máte zájem, tlačítkem „DO KOŠÍKU“);
   • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolné Služby a způsobu jejího doručení;
   • Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Službu, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
   • V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Služby dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Služby dodávat.
   • Před uzavřením Smlouvy musí být stanoven a oboustranně akceptován konkrétní termín realizace objednané Služby. Potvrzení termínu z naší strany Vám zašleme prostřednictvím informačního e-mailu.
  • V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy naše kapacity k poskytnutí dané Služby nejsou dostatečné nebo případy, kdy objednáte větší rozsah Služeb, než kolik je z naší strany umožněno dodat. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  • V případě, že v rámci e-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Službu za tuto Cenu poskytnout ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců a dodavatelů nebo chybí či přebývá cifra.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  • V některých případech umožňujeme na Objednávku Služeb využít slevu. Sleva může být poskytnuta pouze za podmínek specifikovaných na úvodní stránce webového rozhraní e-shopu nebo v oficiálních stránkách na sociální síti Facebook https://www.facebook.com/itpohotovostcz.

  IV. Uživatelský účet

  • Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 365 dní nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

  V. Cenové a platební podmínky

  • Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Služby v rámci e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně všech veškerých poplatků stanovených zákonem.
   • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před dodáním Služby. Úhradu Celkové ceny můžete provést bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. Platbou bankovním převodem je Celková cena splatná nejpozději 12 hodin před konkrétním termínem realizace objednané Služby. 
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Službě a dostupná v Uživatelském účtu.

  VI. Doručení a realizace služby

  • Služba Vám bude doručena po uzavření Smlouvy způsobem dle Vaší volby v provedené Objednávce a v termínu definovaném před uzavřením Smlouvy.
  • V případě volby dopravy "OSOBNÍ DOPRAVA IT PRACOVNÍKA DO MĚSTA A OKOLÍ" je "OKOLÍ" posuzováno subjektivně Prodávajícím.
  • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout doručení Služby v důsledku nedoručitelnosti dané služby do specifikované lokality nebo navrhnout Kupujícímu změnu Ceny za doručení před uzavřením smlouvy.

  VII. Odstoupení od smlouvy

  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena. Odstoupit od smlouvy můžete zasláním zprávy na Naši elektronickou adresu info@it-pohotovost.cz.
   • Vy můžete odstoupit od Smlouvy v případě, že Vám část nebo celá Objednávka Služeb nebyla kvůli překážce na Naší straně dodána. Pokud byla Celková cena za Objednávku z Vaší strany řádně zaplacena, bude Vám vrácena Cena za nedodané Služby a příslušné Ceny za dopravu na požadovaný bankovní účet vedený v České republice, a to nejpozději do 30 dnů od nahlášení této skutečnosti z Vaší strany.
   • V případě, že Vám část nebo celá Objednávka Služeb nebyla dodána kvůli překážce na Vaší straně a Celková cena za Objednávku byla již z Vaší strany zaplacena, nevzniká Vám nárok na vrácení ceny za nedodané Služby ani Ceny za dopravu a nemáte nárok na odstoupení od Smlouvy.
   • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Služby, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Služby dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Služeb). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace.
     

  VIII. Řešení sporů

  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@it-pohotovost.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

  IX. Závěřečné ustanovení

  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat další Služby, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Služby pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Služeb, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Služeb následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2022.
  Zpět do obchodu